Сэдэл - Хэрэгцээний шатлалын хандлага

   Зарим хэрэгцээ бусдаасаа илүү дээгүүр шаардлагатай байдаг. Ийм үед агаар, усны хэрэгцээ хангагдана, бусад сэдлүүд ийм байдлаар дараагийн шатанд хүрэхэд шаардлага тавьж энерги түлхэцийг бий болгоод зан үйлийг шууд чиглүүлдэг юм.
   Усны хэрэгцээ хангагдаагүй ба цангаж байвал энэ нь урьтаж таны анхаарлыг татна. Хэрэв агаарын хэрэгцээ дутагдвал өлсөх мэдрэмж дарагддаг. Хэрэгцээ хангагдаагүйгээс шалтгаалах зан үйлийн сэдэл нь тухайн хүний хэрэгцээг хэрхэн тайлбарласан жишээ юм. Абрахам Маслоу (1970) сэдлийн шатлан захирах ёсыг танилцуулсан. Энэ хэрэгцээний үндэс суурь нь бол физиологийн хэрэгцээ, тэр дундаа хүнс, ус юм. Хэрэв эдгээр хэрэгцээ хангагдсан бол бид өөсрдийгөө аюулгүй байлгах сэдлийг өдөөдөг. Дараа нь хүний ер бусын хайрлуулах хэрэгцээг авч улмаар хүндэтгүүлэх дуртай болно. Харин тэдгээрийн цаана Маслоу хүний хэрэгцээний хамгийн өндөр түвшин байрладаг : бүхий л чадамжаа идэвхжүүлэх гэж тайлбарласан.
   Маслоугийн шатлалыг зарим талаараа тохиолдлын гэж үздэг. Мөн түүнчлэн хэрэгцээг нийтэд нь засаж залруулаагүй. Хүмүүс улс төрийн байр сууриас шалтгаалж өлсгөлөн зарлаж байвал яах  вэ гэж. Гэвч сэдлийн талаарх зарим ойлголтуудаас энгийн санаагаар илүү хүртээлтэйгээр тодорхойлсон юм.Сэдлийг дөрвөн хэсэгт дүрсэлж эхлэл нь физиологийн түвшинд өлсөх ба бэлгийн сэдлээс амжилтын өндөр түвшин бий болдог. Түвшин бүрт бид сэтгэл зүйн хүчин зүйлст физиологийн юу нь харилцан үйлчилдэгийг мэдэж болно.


Ашигласан материал : Exploring Psychology, David G. Myers, Third Edition, 1996

Орчуулсан Л. Энхтүшиг